REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ILUSTRACYJNIE.PL

obowiązujący od dnia 1 maja 2020 roku

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego Ilustracyjnie.pl

 1. Sklep

Sklep internetowy Ilustracyjnie.pl dostępny pod adresem internetowym www.ilustracyjnie.pl jest prowadzony przez Ilustracyjnie Magdalena Jakubowska, NIP 7822873953, os. Piastowskie nr 21, lok. 16, 61-148 Poznań, kontakt@ilustracyjnie.pl

 1. Definicje

Ilekroć niniejszy Regulamin używa terminów pisanych wielką literą, należy przez nie rozumieć poniższe terminy:

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu;

Sklep – sklep internetowy pod nazwą Ilustracyjnie.pl dostępny pod adresem internetowym www.ilustracyjnie.pl prowadzony przez Sprzedawcę;

Sprzedawca – Ilustracyjnie Magdalena Jakubowska, NIP 7822873953, os. Piastowskie, nr 21, lok. 16, 61-148 Poznań; 

Kupujący osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu;

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz lub usługa, stanowiąca własność Sprzedawcy i prezentowana przez niego za pośrednictwem Sklepu;

Umowa – umowa sprzedaży Produktów objętych zamówieniem, zawierana pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, której częścią składową jest Regulamin. Zależnie od cech indywidualnych Produktu, Umowa może stanowić również umowę o świadczenie usług lub umowę o dzieło.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów.
 2. Korzystanie przez Kupujących ze Sklepu jest całkowicie bezpłatne.
 3. Wszystkie ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 4. Minimalnym wymogiem technicznym korzystania ze Sklepu, przeglądania asortymentu i składania zamówień jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej i aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 6. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami, niezakłócający prawidłowego działania Sklepu, wyłącznie w ramach własnego użytku osobistego, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.
 7. Zamówienie
 1. Kupujący może dokonać Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu za pośrednictwem Sklepu.
 2. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Kupującemu składania zamówień na Produkty za pośrednictwem Sklepu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Sprzedawcę albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Kupującego składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 3. W celu prawidłowego złożenia zamówienia Kupujący: 
  1. gromadzi interesujące go Produkty w koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. klikając przycisk „Przejdź do kasy” przechodzi do formularza zamówienia,
  3. po wypełnieniu formularza zamówienia niezbędnymi danymi wybiera pożądaną formę dostawy, sposób płatności i składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”,
  4. musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący wskazuje imię i nazwisko, adres oraz adres, na który ma być dostarczony zamówiony Produkt, a także numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę Produktu podawana każdorazowo w Sklepie stanowi kwotę brutto wyrażoną w polskich złotych, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostarczenia zamówienia. Koszty i możliwe sposoby dostawy są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia – ich cena oraz dostępność są zależne od danego przewoźnika. Po wybraniu przez Kupującego żądanej formy dostawy jej cena zostanie uwzględniona w całkowitej wartości zamówienia.
 6. W trakcie składania zamówienia, aż do chwili kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość edycji danych w formularzu zamówienia oraz modyfikacji swojego zamówienia w szczególności w zakresie wyboru Produktu, miejsca i formy dostawy oraz sposobu płatności. 
 7. Złożenie przez Kupującego zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” finalizuje zamówienie i oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy.
 8. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sklep wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia Umowy. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy następuje przez przesłanie Kupującemu wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
 9. W przypadku formy płatności z góry – zamówienie nieopłacone lub opłacone nienależycie w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia jest uznane za wadliwe i podlega anulowaniu.
 10. W przypadku formy płatności za pobraniem – Kupujący jest zobowiązany do zapłaty bezpośrednio przy odbiorze przesyłki od przewoźnika.
 11. W przypadku formy płatności za pobraniem – Kupujący ma prawo anulować zamówienie do momentu nadania przesyłki z zamówionym Produktem.
 12. Dostawa, reklamacje i zwroty
 1. Sklep przewiduje dostawy zamówionych Produktów wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dni robocze.
 2. Czas realizacji złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia wynosi 5 dni roboczych nie licząc czasu dostawy zamówienia.
 3. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranej formy dostawy i co do zasady nie powinien on przekroczyć 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przewoźnikowi. 
 4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur elektronicznych na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca dostarcza Produkty wolne od wad. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony Produkt jest niezgodny z zamówieniem, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany na właściwy Produkt.
 6. Jeżeli dostarczony Produkt jest wadliwy, Kupujący winien złożyć reklamację. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Kupujący wskazuje: imię, nazwisko, adres, datę zawarcia umowy, opis stwierdzonej wady, termin jej ujawnienia oraz preferowany przez Kupującego sposób rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę.
 7. Reklamacja dotycząca Produktu, a także reklamacja dotycząca usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym dotycząca nieprawidłowości w działaniu Sklepu może zostać złożona za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@ilustracyjnie.pl lub pocztą tradycyjną na adres Ilustracyjnie Magdalena Jakubowska, os. Piastowskie, nr 21, lok. 16, 61-148 Poznań.
 8. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni.
 9. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty wymiany lub naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Produktu ponosi Sprzedawca.
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Kupujący – konsument, który zawarł Umowę (umowa zawarta na odległość), może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Termin 14 dni liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie zamówionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie zamówionego Produktu.
 2. Kupujący odstępujący od Umowy (umowa zawarta na odległość) w przypadku skorzystania z przysługującego mu prawa odstąpienia zobowiązany jest odesłać dostarczone mu zamówienie w stanie niezmienionym na własny koszt.
 3. W przypadku Umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy (umowa zawarta na odległość) jest ona uważana za niezawartą, a Kupującemu zostają zwrócone, uiszczone przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia zamówionego Produktu. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwracany przez Kupującego Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwrot Produktu wraz z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) należy dokonać na adres Sprzedawcy ujawniony w § 2 Regulaminu.
 7. Polityka prywatności
 1. Co do zasady Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych Kupujących, z wyjątkami opisanymi w następujących ustępach.
 2. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Ilustracyjnie Magdalena Jakubowska NIP 7822873953, os. Piastowskie, nr 21, lok. 16, 61-148 Poznań.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej kontakt@ilustracyjnie.pl.
 4. Przetwarzanie danych osobowych prowadzone będzie jedynie w niezbędnym zakresie, w stosunku do danych osobowych Kupujących takich jak: imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 5. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby związane z realizacją zamówień Produktów, prawidłowego działania Sklepu i w celu prawidłowej realizacji Umowy, w tym wysyłki zmówionych Przedmiotów, obsługi zwrotów, reklamacji, fakturowania, oraz w przypadku udzielenia odpowiedniej zgody, do celów marketingowych, w tym w zakresie promocji nowych Produktów, informowania o akcjach promocyjnych czy udziału w usłudze typu newsletter. Podanie przez Kupujących ich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla prawidłowej realizacji powyższego – niepodanie niezbędnych do zawarcia Umowy danych skutkować będzie odmową jej zawarcia.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych o których mowa w niniejszym paragrafie jest wyrażona zgoda lub zawarta Umowa.
 7. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Kupującego udzielonej zgody lub do 5 lat od chwili zrealizowania zamówienia.
 8. Dane osobowe będą przekazywane partnerom/firmom obsługujących Sklep i Sprzedawcę w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizującym działania marketingowe czy kurierskie. 
 9. Kupujący, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego, w każdym czasie ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody, żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania przeniesienia lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.
 10. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.
 11. W celu zwiększenia wygody Kupujących w korzystaniu ze Sklepu, Sklep wykorzystuje pliki cookies, które zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu, są zapisywane w systemie teleinformatycznym podczas przeglądania Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w przypadku ponownego skorzystania ze Sklepu za pośrednictwem urządzenia na którym zostały zapisane. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie wyłącznie za zgodą Kupującego wyrażoną poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania, w tym przeglądarki internetowej. W przypadku blokowania przez Kupującego lub oprogramowanie z którego korzysta lub w przypadku niewyrażenia zgody na używanie plików cookies korzystanie ze Sklepu może być mniej wydajne a niektóre funkcje Sklepu mogą nie być poprawnie wyświetlane.
 12. Prawa autorskie
 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, formularzy, grafik, szablonów należą do Sprzedawcy (chyba że wyraźnie wskazano inaczej), są objęte ochroną prawa autorskiego i nie mogą być bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób używane przez osoby trzecie.
 2. Kupujący nabywający Produkt nabywa wyłącznie egzemplarz utworu w rozumieniu prawa autorskiego. Nabycie Produktu nie jest równoznaczne z udzieleniem licencji ani z przekazaniem autorskich praw majątkowych do utworu.
 3. Kupujący nie ma prawa kopiowania, modyfikowania, udostępniania, reprodukowania ani zwielokrotniania Produktu bez wyraźnej zgody Sprzedawcy.
 4. Kupujący nabywa Produkt wyłącznie do użytku osobistego. W szczególności Kupujący nie ma prawa do korzystania z Produktu w celach komercyjnych i nie może czerpać z Produktu korzyści majątkowych.  
 5. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone w Sklepie odnosząc się do prezentowanych Produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie w chwili jego opublikowania w Sklepie i zastępuje wszelkie poprzednio obowiązujące brzmienia regulaminów Sklepu.
 4. Regulamin może ulegać zmianom. O każdorazowej zmianie Regulaminu Kupujący będą informowani co najmniej poprzez umieszczenie go w Sklepie pod adresem www.ilustracyjnie.pl
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kupującego.
 6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.